Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.

Neviete si rady? Zavolajte.

 

0908 254 407

 

Po - Pia: 8:00-16:00

 

 

 

 

 

Posielam cez :

 

 

 

 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

 

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.zariaduj.sk

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

 

Prevádzkovateľom e-shopu je Andrej Liktor

IČO: 46729381 , DIČ: SK1079397264 (ďalej len „ predávajúci “ ) . Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.zariaduj.sk môžu uskutočniť fyzické i právnické osoby (ďalej len „ kupujúci “ ). Dohľad vykonáva Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj.

 

Článok 2

Postup pri objednávaní

 

Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „ kúpiť “ Po vybratí tovaru vložením do košíka ,po zadaní množstva a zvolení spôsobu dopravy možno uskutočniť objednávku kliknutím na tlačidlo „ OBJEDNAŤ “. Následne kupujúci vyplní objednávkový formulár a odošle ho kliknutím na ikonu „ Pokračovať “ Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom prijatia oznámenia do mailovej schránky kupujúceho o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

 

Článok 3

Cenové a platobné podmienky

 

Všetky ceny tovarov sú konečné, vrátane 20 % DPH. Sme platiteľmi DPH. Tovar posielame len na dobierku prostredníctvom prepravnej spoločnosti TOPTRANS EU, a.s. prípadne Slovenskou poštou.

 

Článok 4

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 

Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky.

Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30 dní, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a tento má právo od objednávky odstúpiť.


K cene tovaru účtujeme poplatok za prepravu (tzn. poštovné, poplatok za dobierku a náklady súvisiace s odoslaním zásielky v sumách uvedených v tabuľke viď nižšie)

 

Poplatok za prepravu:

Banskobystrický kraj

+20,00 €

Bratislavský kraj

+30,00 €

Košický kraj

+30,00 €

Nitriansky kraj

+25,00 €

Prešovský kraj

+30,00 €

Trenčiansky kraj

+15,00 €

Trnavský kraj

+25,00 €

Žilinský kraj

+20,00 €

OSOBNÝ ODBER

+0,00 €

 

 

 

Článok 5

Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

 

Ako spotrebiteľ NEMÁTE PRÁVO ODSTÚPIŤ od zmluvy podľa § 7 ods. 6 písmen uvedených viď nižšie , predmetom ktorej je:

 

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

 

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

 

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

 

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením ( napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom ) na adresu:

 

Andrej Liktor, Hviezdoslavova  845/113, 972 12 Nedožery - Brezany

Mail: zariaduj@gmail.com

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti ss uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek dalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazajúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Článok 6

Reklamačné podmienky

 

 • Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po doručení tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.
 • Záručná doba tovaru je 24 mesiacov.
 • Ak má tovar vady musí na ne kupujúci upozorniť bez zbytočného odkladu.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 • Ak sa vada nedá odstrániť a bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy ustúpiť. Platí aj ak ide o odstrániteľné vady avšak kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže vec riadne užívať.
 • Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nespôsobujú nepoužiteľnosť tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu.
 • Kupujúci uplatˇuje reklamáciu prostredníctvom diaľkovej komunikácie ( listom, telefonicky alebo mailom ) a je povinný reklamovaný tovar spolu s kópiou dokladu o zakúpení tovaru doručiť predávajúcemu. Predávajúci vydá potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu najneskôr spolu s dokladmi o vybavení reklamácie.

 

Článok 7

Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci sa pri spracúvaní osobných údajov riadi Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona.

 

Dohľad vykonáva Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj ,

adresa: Hurbanova 59 , 911 01 Trenčín

tel. č. 032/6400 109, fax č. 032/6400 108

mail: tn@soi.sk

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS)

Od 1. februára 2016 funguje na Slovensku nový systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vytvorený zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov


 • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na zariaduj@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

 

 

 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


   

   

  FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

  -       Komu: ..................................................., ( mail: ................................................... )

  -       Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: .............................

  -       Dátum prijatia tovaru : ..........................................................................................

  -       Meno a priezvisko spotrebiteľa : ..........................................................................

  -       Adresa spotrebiteľa : ...........................................................................................

  -       Podpis spotrebiteľa (iba ak tento formulár podáva v listinnej podobe) ...............

  -       Dátum .................................................................................................................

  Obchodné podmienky


  pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.zariaduj.sk

   

  Článok 1

  Všeobecné ustanovenie


  Prevádzkovateľom e-shopu je Andrej Liktor

  IČO: 46729381 , DIČ: SK1079397264 (ďalej len „ predávajúci “ ) . Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.zariaduj.sk môžu uskutočniť fyzické i právnické osoby (ďalej len „ kupujúci “ ). Dohľad vykonáva Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj ,Hurbanova 59 , 911 01 Trenčín  tel. č. 032/6400 109, fax č. 032/6400 108

  Článok 2

  Postup pri objednávaní


  Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „ kúpiť “ Po vybratí tovaru vložením do košíka ,po zadaní množstva a zvolení spôsobu dopravy možno uskutočniť objednávku kliknutím na tlačidlo „ OBJEDNAŤ “. Následne kupujúci vyplní objednávkový formulár a odošle ho kliknutím na ikonu „ Pokračovať “ Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom prijatia oznámenia do mailovej schránky kupujúceho o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

   

  Článok 3

  Cenové a platobné podmienky


  Všetky ceny tovarov sú konečné, vrátane 20 % DPH. Sme platiteľmi DPH. Tovar posielame len na dobierku prostredníctvom prepravnej spoločnosti TOPTRANS EU, a.s. prípadne Slovenskou poštou.

   

  Článok 4

  Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru


  • Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky.

  • Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30 dní, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a tento má právo od objednávky odstúpiť.


  • K cene tovaru účtujeme poplatok za prepravu (tzn. poštovné, poplatok za dobierku a náklady súvisiace s odoslaním zásielky v sumách uvedených v tabuľke viď nižšie)  Poplatok za prepravu

  • Banskobystrický kraj

  +20,00 € (520,00 CZK)

  • Bratislavský kraj

  +30,00 € (780,00 CZK)

  • Košický kraj

  +30,00 € (780,00 CZK)

  • Nitriansky kraj

  +25,00 € (650,00 CZK)

  • Prešovský kraj

  +30,00 € (780,00 CZK)

  • Trenčiansky kraj

  +15,00 € (390,00 CZK)

  • Trnavský kraj

  +25,00 € (650,00 CZK)

  • Žilinský kraj

  +20,00 € (520,00 CZK)

  • OSOBNÝ ODBER

  +0,00 € (0,00 CZK)

   

   

  Článok 5

  Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop


  POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

   

  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

   

  Ako spotrebiteľ NEMÁTE PRÁVO ODSTÚPIŤ od zmluvy podľa § 7 ods. 6 písmen uvedených viď nižšie , predmetom ktorej je:

   

  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

   

  b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

   

  c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

   

  d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

   

  e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

   

  f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

   

  g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

   

  h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

   

  i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

   

  j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

   

  k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

   

  l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

   

  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením ( napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom ) na adresu:


  Andrej Liktor, Hviezdoslavova 845/113, 972 12 Nedožery - Brezany

  Mail: zariaduj@gmail.com


  Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

   

  2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

   

  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti ss uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

  Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek dalších poplatkov.

  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazajúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

  Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

  Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

  Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

   

   

   


     Copyright © 2019 Created by PaedDr. Roland Ruszo / pre spoločnosť ZARIADUJ.sk .Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie Grafiky, obsahu, rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia spoločnosti zakázané.

   

  Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
  Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.